Документација

Годишњи план за 2019/2020 годину

Школски програм - први и други циклус 2019/2020

Нови школски развојни план

Пословник о раду савета родитеља

Пословник о раду ученичког парламента

Праћење друштвено корисног рада

Правилник о дисциплинској одговорности ученика

Правилник о испитима

Правилник рачуноводства

Правилни заштите података личности

Статут школе

Пословник о раду наставничког већа

Пословни о раду школског одбора

Правила понашања у установи

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о раду Основне Школе

План стручног усавршавања

Портфолио